19. marts 2024 - Gørslev Idrætsforening

afholder ordinær generalforsamling i klubhuset

Tirsdag den 19. marts 2024 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag: Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være foreningens formand i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
 5. Valg:
 • a) valg til bestyrelse: På valg i år er: Finn von Bülow, Tina Nyvang, Christian Christensen og Klaus Sørensen. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år.
 • b) 1 suppleant for 1 år
 • c) 1 revisor for 2 år
 • d) 1 revisorsuppleant for 1 år
  1. Eventuelt.

  Efter generalforsamlingen byder Idrætsforeningen på et let tragtement.

  Med venlig hilsen og på gensyn.

  På vegne af bestyrelsen
  Helle Hansen
  Tlf.: 30363952